• Field trip @Rama IX Park

    วันที่ 21 เมษายน 2562 ผศ.ดร. ทยา เจนจิตติกุล และ ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชา SCPL306 หลักอนุกรมวิธานพืช ศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร. 9

  • การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

    การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ 2 ท่านจาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญไปเล่าประสบการณ์การทำงานวิจัยใน การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 127 ตึกศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล เรื่อง “ความหลากหลาย วิวัฒนาการ ชีววิทยาการผสมเกสร และแนวทางการอนุรักษ์พืชสกุลเทียน (Impatiens: BALSAMINACEAE) ในประเทศไทย” ผศ. ดร. ศศิวิมล…