• Congratulations​ to​ our​ class​ of​ 2019

  คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมยินดีกับบัณฑิตของภาควิชาฯที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้อง N300 Photo​ Cr.​ Lalita​ K.

 • ตารางรายวิชาภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาบังคับ LAEN 263 Reading and Writing for Communication [2(1–2–3)]SHSS 145 Integrated Social Sciences [3(3-0-6)]SCCH 220 Organic Chemistry [3(3-0-6)]SCCH 229 Organic Chemistry Lab. [1(0-3-1)]SCMA 180 Introduction to Statistics [2(2-0-4)]SCBC 205 Physical Principles in Life Science…

 • “เทียนทยา” พืชชนิดใหม่ของโลก พบโดย ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน จากสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับ ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Phytokeys ได้ถูกเผยแพร่ทางสื่อ online ต่างๆ บ้านและสวน https://www.baanlaesuan.com/157005/plant-scoop/impatiens ผู้จัดการออนไลน์ https://mgronline.com/science/detail/9620000067693 ไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/main/detail/41038 บ้านเมือง https://www.banmuang.co.th/news/education/157178 OK Nation http://oknation.nationtv.tv/blog/vinnapatra/2019/07/19/entry-1

 • ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชา SCPL452 Selected topic in Plant Science วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 ที่ห้อง R405 ในหัวข้อ Current topic in Organic Agriculture Programme, Wageningen University Thesis topic “ Exploring options for Climate Smart Agriculture (CSA) for diverse farming systems in Bihar,…

 • อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (TURFPAG5/T-JURFPAG2) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานทั้งแบบภาคบรรยายและภาค Poster และส่วนหนึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ การนำเสนอ oral presentationรางวัลยอดเยี่ยม ภูมิพัฒน์ ศรีสมบัติ – มหาวิทยาลัยมหิดล ธัชชัย จงมนตรี  – มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลดีเยี่ยม ศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร – มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลดีมากอริญชัย นิลสนธิ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัฐณิชา มุกดาม่วง – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การนำเสนอโปสเตอร์รางวัลยอดเยี่ยม  นัฏวรรณ ทิพวรรณ์ –…

 • K. Thammasiri, S. Prasongsom, P. Kongsawadworakul, N. Chuenboonngarm, T. Jenjittikul, P. Soonthornchainaksaeng, U. Viboonjun and A. Muangkroot, published a proceeding “Cryopreservation of Arundina graminifolia (D. Don) Hochr. seeds using D cryo-plate method” in ISHS Acta Horticulturae 1234: III International Symposium on…

 • 27-28​ เมษายน​ 2562ผศ.​ ดร.​ ศศิวิมล​ แสวงผล​ เป็นวิทยากร​อบรม “การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์”จัดโดย​ สวนพฤกษศาสตร์​มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีครูจากโรงเรียนมัธยม​ และเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์​ฯ​ เข้าร่วมการอบรมอย่างตั้งใจเป็นเวลา​ 2​ วันเต็ม

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชาญา ธงสุวรรณที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ต่างประเทศ) ในสาขาวิชา Synthetic Biology ตามความต้องการของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาณิศา โอฬารานนท์ ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ต่างประเทศ) ในสาขาวิชา Plant Physiology ตามความต้องการของ Biotec (ทุนสนับสนุน EECi) ประจำปีการศึกษา 2562

 • วันที่ 18 เมษายน 2562 รศ. ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล และคณะ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเท้ายายม่อม พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรและหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์แป้งเท้ายายม่อมตำบลบ้านปึก จ.ชลบุรี