• ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชา SCPL452 Selected topic in Plant Science วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 ที่ห้อง R405 ในหัวข้อ Current topic in Organic Agriculture Programme, Wageningen University Thesis topic “ Exploring options for Climate Smart Agriculture (CSA) for diverse farming systems in Bihar,…

 • อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (TURFPAG5/T-JURFPAG2) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานทั้งแบบภาคบรรยายและภาค Poster และส่วนหนึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ การนำเสนอ oral presentationรางวัลยอดเยี่ยม ภูมิพัฒน์ ศรีสมบัติ ธัชชัย จงมนตรี   รางวัลดีเยี่ยม ศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร  การนำเสนอโปสเตอร์รางวัลยอดเยี่ยม  นัฏวรรณ ทิพวรรณ์  รางวัลดีเยี่ยม  เมทิดา เล็กบำรุง 

 • 27-28​ เมษายน​ 2562ผศ.​ ดร.​ ศศิวิมล​ แสวงผล​ เป็นวิทยากร​อบรม “การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์”จัดโดย​ สวนพฤกษศาสตร์​มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีครูจากโรงเรียนมัธยม​ และเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์​ฯ​ เข้าร่วมการอบรมอย่างตั้งใจเป็นเวลา​ 2​ วันเต็ม

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชาญา ธงสุวรรณที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ต่างประเทศ) ในสาขาวิชา Synthetic Biology ตามความต้องการของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาณิศา โอฬารานนท์ ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ต่างประเทศ) ในสาขาวิชา Plant Physiology ตามความต้องการของ Biotec (ทุนสนับสนุน EECi) ประจำปีการศึกษา 2562

 • วันที่ 18 เมษายน 2562 รศ. ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล และคณะ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเท้ายายม่อม พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรและหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์แป้งเท้ายายม่อมตำบลบ้านปึก จ.ชลบุรี

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร ที่ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท-เอก

 • ดูงาน หอพรรณไม้ BKF

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม พานักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปดูงานหอพรรณไม้ Bangkok Forest Herbarium (BKF) โดยมี ดร.สมราน สุดดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ของไทย ให้ความรู้แก่นักศึกษาและนำชมหอพรรณไม้

 • นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์” “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒” Botanical Art Thailand 2019 จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork

 • Seed Banking Workshop

  118-22 February 2019 Two staff from Department of Plant_Science, Faculty of Science, Mahidol_University, Asst. Prof. Dr. Sasivimon Swangpol and Dr. Saroj Ruchisansakun, along with other 24 colleagues from 14 institutes attended the hands-on workshop on Seed Banking organised by QSBG,…