• การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 หลักสูตรเบื้องต้น 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) หลักสูตรภาพวาดพฤกษศาสตร์โกอินเตอร์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 502 ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั่้งแต่บัดนี้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/sci/index.htm

 • นายพันธมิตร รัตนกระจ่าง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Re‑evaluation of generic characters for  Blinkworthia (Convolvulaceae) based on morphology and reproductive organ development ในวารสาร Plant Systematics and Evolution ฉบับที่ 304 หน้า 415-429 ปี 2018 อ่านเพิ่มที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-017-1485-9

 • ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชา SCPL452 Selected topic in Plant Science วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 ที่ห้อง R405 ในหัวข้อ Current topic in Organic Agriculture Programme, Wageningen University Thesis topic “ Exploring options for Climate Smart Agriculture (CSA) for diverse farming systems in Bihar,…

 • รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม นายนัฐพงษ์ จิตรจักร และคณะ ได้ตีพิมพ์ชื่อชนิดใหม่ Argyreia decemloba Traiperm, Fujikawa & Staples ในผลงานตีพิมพ์ A new species of Argyreia (Convolvulaceae) from Myanmar ในวารสาร Willdenowia, 49(1): 65-70 ในวันที่ 8 เมษายน 2562 https://doi.org/10.3372/wi.49.49108

 • อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (TURFPAG5/T-JURFPAG2) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานทั้งแบบภาคบรรยายและภาค Poster และส่วนหนึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ การนำเสนอ oral presentationรางวัลยอดเยี่ยม ภูมิพัฒน์ ศรีสมบัติ – มหาวิทยาลัยมหิดล ธัชชัย จงมนตรี  – มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลดีเยี่ยม ศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร – มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลดีมากอริญชัย นิลสนธิ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัฐณิชา มุกดาม่วง – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การนำเสนอโปสเตอร์รางวัลยอดเยี่ยม  นัฏวรรณ ทิพวรรณ์ –…

 • 27-28​ เมษายน​ 2562ผศ.​ ดร.​ ศศิวิมล​ แสวงผล​ เป็นวิทยากร​อบรม “การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์”จัดโดย​ สวนพฤกษศาสตร์​มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีครูจากโรงเรียนมัธยม​ และเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์​ฯ​ เข้าร่วมการอบรมอย่างตั้งใจเป็นเวลา​ 2​ วันเต็ม

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชาญา ธงสุวรรณที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ต่างประเทศ) ในสาขาวิชา Synthetic Biology ตามความต้องการของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาณิศา โอฬารานนท์ ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ต่างประเทศ) ในสาขาวิชา Plant Physiology ตามความต้องการของ Biotec (ทุนสนับสนุน EECi) ประจำปีการศึกษา 2562

 • วันที่ 18 เมษายน 2562 รศ. ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล และคณะ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเท้ายายม่อม พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรและหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์แป้งเท้ายายม่อมตำบลบ้านปึก จ.ชลบุรี

 • Field trip @Rama IX Park

  วันที่ 21 เมษายน 2562 ผศ.ดร. ทยา เจนจิตติกุล และ ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชา SCPL306 หลักอนุกรมวิธานพืช ศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร. 9