• Botanical Art Thailand 2019

  นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์” “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒” Botanical Art Thailand 2019 จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรงระบบ TCAS TCAS1    Portfolio     รับสมัคร 3 ธ.ค. – 14 ธค. 61 TCAS2    Quota          รับสมัคร 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62 TCAS3 Co-Direct Admission   รับสมัคร 17 เม.ย. – 29 เม.ย. 62   สมัครทางออนไลน์ พร้อม…

 • พืชวงศ์เทียนในพม่า

  ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Balsaminaceae of Myanmar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานปริญญาเอกที่ Leiden University ในวารสาร Blumea ฉบับล่าสุด Read the full the paper at Blumea

 • ดอกดินใบข้าว Kaempferia graminifolia Noppornch. & Jenjitt. พืชชนิดใหม่ของโลก

  ดอกดินใบข้าว Kaempferia graminifolia Noppornch. & Jenjitt. พืชสกุลกระชายดำชนิดใหม่ของโลกบรรยายลักษณะและตั้งชื่อ โดย นายณัฐพล นพพรเจริญกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Phytotaxa ฉบับปีที่ 379(3) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (2018) หน้า 261-266 https://biotaxa.org/Phytotaxa/issue/view/phytotaxa.379.3

 • การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

  การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ 2 ท่านจาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญไปเล่าประสบการณ์การทำงานวิจัยใน การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 127 ตึกศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล เรื่อง “ความหลากหลาย วิวัฒนาการ ชีววิทยาการผสมเกสร และแนวทางการอนุรักษ์พืชสกุลเทียน (Impatiens: BALSAMINACEAE) ในประเทศไทย” ผศ. ดร. ศศิวิมล…

 • The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes

  งานประชุม The 1st International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes จัดโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Society for Horticultural Science (ISHS) ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/bgl2019/ ติดต่อ: รศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริ อีเมล์: bgl2019thailand@gmail.com

 • 2nd BACC Art Nature Workshop 

  2nd BACC Art Nature Workshop  การวาดภาพพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ พ.ย.-ธ.ค. 2561 (4 ครั้ง รวม 12 ชม.) สมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ http://www.bacc.or.th/event/2135.html ร่วมจัดโดย เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล