• Plant Science MU TCAS63

  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีTCAS1 2-16 ธ.ค. 62TCAS2 6 ก.พ.-23 มี.ค. 63TCAS3 17-27 เม.ย. 63TCAS4 7-20 พ.ค. 63ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://tcas.mahidol.ac.th/sc4-r1.html จำนวนที่เปิดรับ : 10 คน 1. วุฒิการศึกษาม.6เทียบเท่า ม.6ปวส.ปวช.อื่นๆ โปรดระบุ— 2. แผนการศึกษาวิทย์ – คณิตอื่น ๆ โปรดระบุเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากผลงานวิชาการของผู้สมัครที่อัพโหลดในระบบ 4. ค่าตรวจร่างกาย ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยใช้แบบฟอร์ม…

 • Paclobutrazol Application Improves Grain 2AP Content of Thai Jasmine Rice KDML105 under Low-Salinity Conditions

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิภา เดชพิทยานันท์ Sunipa Detpitthayanan​ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการพืช คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรือง Paclobutrazol Application Improves Grain 2AP Content of Thai Jasmine Rice KDML105 under Low-Salinity Conditions (การใช้ Paclobutrazol เพื่อช่วยเพิ่มความหอมของข้าว (2AP) ในข้าวหอม ภายใต้สภาพพื้นที่ทั่วไป) ในวารสาร Journal of Crop Science and Biotechnology 22(3) เดือนกันยายน 2019 โดยงานวิจัยนี้ พบว่าการพ่นสาร…

 • On scientific requirements for presentation of “new records”: the case of Dendrobium ruckeri (Orchidaceae)

  นางสาววิรตา รุจิชัยพิมล นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง On scientific requirements for presentation of “new records”: the case of Dendrobium ruckeri (Orchidaceae) ในวารสาร THAI FOREST BULL., BOT. 47(2): 152–158. ปี 2019 อ่านเพิ่มที่https://doi.org/10.20531/tfb.2019.47.2.05

 • ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ ที่ติดตั้งเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้การเรียนการสอนของภาควิชาพฤกษศาสตร์มีความสนุกสนาน

  รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ที่ติดตั้งเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้การเรียนการสอนของภาควิชาพฤกษศาสตร์ในวันนี้มีความสนุกสนาน นักศึกษาได้เห็นภาพชิ้นงานของตนเองอย่างชัดเจนพร้อมคำอธิบายจากอาจารย์ผู้สอน ทำให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

 • ขอแสดงความยินดี​ 🎉 กับ​ นายชัยวัฒน์​ ทวีไทย​

  #รางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2562​ขอแสดงความยินดี​ 🎉 กับ​ นายชัยวัฒน์​ ทวีไทย​ นักศึกษาชั้นปีที่​ 2​ ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ เนื่องในโอกาสเข้ารับ​รางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2562 จากผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ #โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี​ ที่ได้รับรางวัล​ First 🥇Prize Award​ 🏆 จากการแข่งขัน The 38 th Beijing Youth Science Creation Competition (#BYSCC_2018) ณ​ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ยินดีกับ​ ผศ.​ ดร.วิษุวัต​ สงนวล​

  16​ กย.​2562ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.​ ดร. วิษุวัต​ สงนวล​ ที่ได้รับรางวัล2nd Runner-up จากการอบรม #Food_Innovation_Workshop ภาคกลาง​ จากผลงาน#Frozen_Broken_Pop!เยลลี่แช่แข็งสำหรับเยียวยาคนอกหักโครงการทดลองสู่​ ​start-up​ ด้านอาหารแห่งอนาคต http://foodinnopolis.or.th/en/home/

 • ไหว้ครูประจำปี 2562

  การไหว้ครู เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทย เพราะครูเป็นคนที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปราถนาดี ครู จึงเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ เมื่อครั้งอดีต หนังสือ หรือสื่อการเรียนการสอนยังไม่มีแพร่หลาย ความรู้ที่ประชาชนจะได้รับ คือความรู้ที่มาจากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเราเรียกกันว่า ครู ถึงแม้ในทุกวันนี้เทคโยโลยีต่างๆ จะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สื่อการเรียนการสอนมีอยู่แพร่หลาย แต่คนไทยก็ยังคงให้ความสำคัญกับครูด้วยเหตุผลที่ว่า ความรู้ที่มาจากการถ่ายทอดโดยบุคคลเป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ เป็นสิ่งที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญที่อาจไม่สามารถถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้ ครูจึงเปรียบเสมือนพ่อและแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ผู้ที่ประสบความสำเร็จได้เป็นเพราะมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิด มีครูเป็นผู้ให้ความรู้ ความคิด สติปัญญา และชี้ทางสว่างให้กับชีวิต ประเพณีการไหว้ครูจึงยังสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาพฤกษศาสตร์จึงได้จัดให้มีพิธีสำคัญนี้ในวันพฤหัสที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์…

 • “ช่อหยก” พืชชนิดใหม่ของโลก Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ดร.จรัญ มากน้อย นักพฤกษศาสตร์ประจำสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ร่วมกับ ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล และ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ในวารสาร Annales Botanici Fennici