• ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรงระบบ TCAS TCAS3 Co-Direct Admission   รับสมัคร 17 เม.ย. – 29 เม.ย. 62 สมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ที่ https://tcas.mahidol.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติมที่ click

 • วันที่ 18 เมษายน 2562 รศ. ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล และคณะ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเท้ายายม่อม พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรและหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์แป้งเท้ายายม่อมตำบลบ้านปึก จ.ชลบุรี

 • ทัศนศึกษา สวนหลวง ร. 9

  วันที่ 21 เมษายน 2562 ผศ.ดร. ทยา เจนจิตติกุล และ ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชา SCPL306 หลักอนุกรมวิธานพืช ศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร. 9

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร ที่ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท-เอก

 • ดูงาน หอพรรณไม้ BKF

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม พานักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปดูงานหอพรรณไม้ Bangkok Forest Herbarium (BKF) โดยมี ดร.สมราน สุดดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ของไทย ให้ความรู้แก่นักศึกษาและนำชมหอพรรณไม้

 • นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์” “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒” Botanical Art Thailand 2019 จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork

 • Seed Banking Workshop

  118-22 February 2019 Two staff from Department of Plant_Science, Faculty of Science, Mahidol_University, Asst. Prof. Dr. Sasivimon Swangpol and Dr. Saroj Ruchisansakun, along with other 24 colleagues from 14 institutes attended the hands-on workshop on Seed Banking organised by QSBG,…

 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง From_Science_to_Startups โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. เคตะ โอโน่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12-18 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 31

  ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562จัดโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดความรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ธรรมศิริ (ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้)ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ http://plantscience.sc.mahidol.ac.th/?page_id=393&lang=th

 • การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

  อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 รอบต่อไป 26-28 มีนาคม 2562 นักศึกษาคนไหนสนใจ ติดต่อ saroj.ruc@mahidol.edu

 • นางสาวกาญจนา ประมะลิ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง “การปรับตัวทางจุลสัณฐานวิทยาของใบพืชสกุลพิมเสน (หมู่ Eusteralis) ในประเทศไทย” ในวารสาร Agriculture and Natural Resources ปี 2018 อ่านเพิ่มที่ link เนื่องจากพืชในหมู่นี้ประกอบด้วยพืชที่มีถิ่นที่อยู่ทั้งบนบก ในที่ลุ่มมีน้ำขัง และในน้ำ นอกจากนี้ยังสำรวจลักษณะทางจุลสัณฐานวิทยาของใบที่สามารถใช้สนับสนุนการจัดจำแนกระดับต่ำกว่าสกุลของพืชสกุลพิมเสนอีกด้วย โดยพบว่า น้ำคือปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้เกิดความแตกต่างทางจุลสัณฐานวิทยาของพืชสกุลพิมเสน หมู่ Eusteralis นอกจากนี้ ชนิดของขนไม่มีต่อมคือลักษณะสำคัญที่สามารถใช้แยกพืชสกุลพิมเสน หมู่ Eusteralis ออกจากพืชสกุลพิมเสนหมู่ Pogostemon ได้

 • Physiological and anatomical responses of a common beach grass to crude oil pollution

  นางสาวญาณิศา โอฬารานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Physiological and anatomical responses of a common beach grass to crude oil pollution ในวารสาร Environmental Science and Pollution Research ปี 2018 อ่านเพิ่มที่ https://doi.org/10.1007/s11356-018-2808-2