• ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรงระบบ TCAS TCAS1    Portfolio     รับสมัคร 3 ธ.ค. – 14 ธค. 61 TCAS2    Quota          รับสมัคร 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62 TCAS3 Co-Direct Admission   รับสมัคร 17 เม.ย. – 29 เม.ย. 62   สมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ที่ https://tcas.mahidol.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติมที่ click    

 • การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

  อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 รอบต่อไป 26-28 มีนาคม 2562 นักศึกษาคนไหนสนใจ ติดต่อ saroj.ruc@mahidol.edu

 • นางสาวกาญจนา ประมะลิ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง “การปรับตัวทางจุลสัณฐานวิทยาของใบพืชสกุลพิมเสน (หมู่ Eusteralis) ในประเทศไทย” ในวารสาร Agriculture and Natural Resources ปี 2018 อ่านเพิ่มที่ link เนื่องจากพืชในหมู่นี้ประกอบด้วยพืชที่มีถิ่นที่อยู่ทั้งบนบก ในที่ลุ่มมีน้ำขัง และในน้ำ นอกจากนี้ยังสำรวจลักษณะทางจุลสัณฐานวิทยาของใบที่สามารถใช้สนับสนุนการจัดจำแนกระดับต่ำกว่าสกุลของพืชสกุลพิมเสนอีกด้วย โดยพบว่า น้ำคือปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้เกิดความแตกต่างทางจุลสัณฐานวิทยาของพืชสกุลพิมเสน หมู่ Eusteralis นอกจากนี้ ชนิดของขนไม่มีต่อมคือลักษณะสำคัญที่สามารถใช้แยกพืชสกุลพิมเสน หมู่ Eusteralis ออกจากพืชสกุลพิมเสนหมู่ Pogostemon ได้

 • Physiological and anatomical responses of a common beach grass to crude oil pollution

  นางสาวญาณิศา โอฬารานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Physiological and anatomical responses of a common beach grass to crude oil pollution ในวารสาร Environmental Science and Pollution Research ปี 2018 อ่านเพิ่มที่ https://doi.org/10.1007/s11356-018-2808-2

 • กายวิภาคเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ฟีโนไทป์ เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะดอกของว่านแผ่นดินเย็น (Nervilia plicata (Andrews) Schltr.)

  นายคณพล เกตุจรัล นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง การศึกษาทางกายวิภาคเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ฟีโนไทป์ เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะดอกของว่านแผ่นดินเย็น (Nervilia plicata (Andrews) Schltr.) แต่ละรูปแบบ ในวารสาร Kew Bulletin อ่านเพิ่มที่ https://goo.gl/ggCxzF

 • งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13: The 13th Botanical Conference of Thailand 

  ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Botanical Conference of Thailand 14-15 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านสามารถลงทะเบียน* ส่งบทคัดย่อ และ/หรือ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ Website: bct13.science.swu.ac.th Facebook: BCT13 Line: @bct13 หรือ qr Code ทุกช่องทาง ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่…

 • IBD2019 22-24 พฤษภาคม 2019

  International Conference on Biodiversity 2019 : IBD 2019 “Biodiversity for Sustainable Bioeconomy” 22-24 พฤษภาคม 2019 Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, กรุงเทพมหานคร กำหนดการรับผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://ibd2019.org/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 66.2.564.6700 ต่อ 3379-3382 Fax : 66.2.564.6701-5 อีเมล์…

 • ตารางเรียน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2561-2562

  Required Courses provided by other Departments SCBC203 Basic Biochemistry [3(3-0-6)] SCBC204 Basic Biochemistry Laboratory [1(0-3-1)] SCMA382 Experimental Design [3(3-0-6)] ENGE 103 Economics in Everyday Life [3(3-0-6)] LAEN 262 Listening and Speaking [2(1-2-3)] LAEN 338 Elective Presentation in English [2(1-2-3)] วิชาบังคับ…

 • Botanical Art Thailand 2019

    นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์” “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒” Botanical Art Thailand 2019 จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork

 • พืชวงศ์เทียนในพม่า

  ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Balsaminaceae of Myanmar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานปริญญาเอกที่ Leiden University ในวารสาร Blumea ฉบับล่าสุด Read the full the paper at Blumea

 • ดอกดินใบข้าว Kaempferia graminifolia Noppornch. & Jenjitt. พืชชนิดใหม่ของโลก

  ดอกดินใบข้าว Kaempferia graminifolia Noppornch. & Jenjitt. พืชสกุลกระชายดำชนิดใหม่ของโลกบรรยายลักษณะและตั้งชื่อ โดย นายณัฐพล นพพรเจริญกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Phytotaxa ฉบับปีที่ 379(3) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (2018) หน้า 261-266 https://biotaxa.org/Phytotaxa/issue/view/phytotaxa.379.3