พืชวงศ์เทียนในพม่า

ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง Balsaminaceae of Myanmar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานปริญญาเอกที่ Leiden University ในวารสาร Blumea ฉบับล่าสุด

Read the full the paper at Blumea