ตารางเรียน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2561-2562

Required Courses provided by other Departments
SCBC203 Basic Biochemistry [3(3-0-6)]
SCBC204 Basic Biochemistry Laboratory [1(0-3-1)]
SCMA382 Experimental Design [3(3-0-6)]
ENGE 103 Economics in Everyday Life [3(3-0-6)]
LAEN 262 Listening and Speaking [2(1-2-3)]
LAEN 338 Elective Presentation in English [2(1-2-3)]

วิชาบังคับ
SCPL 201 Principles of Cells and Development 3 (3-0-6)
SCPL 221 Introductory Plant Genetics [3(3-0-6)]
SCPL 306 Principles of Plant Taxonomy [3(2-3-5)]
SCPL 322 Plant Genetics and Molecular Biology I [3(3-0-6)]
SCPL 311 Plant Physiology I [3(2-3-5)]
SCPL 471 Special Project in Plant Science [3(0-9-3)]
SCPL 474 Seminar II [1(1-0-2)]
SCPL 672 Seminar [1(1-0-2)]

วิชาเลือก
SCPL 262 Economic Botany 2 (2-0-4)
SCPL 305 Plant Microtechniques 3 (2-3-5)
SCPL 362 Ornamental Plants and Gardens [3(2-3-5)]
SCPL 371 Scientific Communication in Plant Sci. [1(1-0-2)]
SCPL 413 Plant Metabolisms [3(3-0-6)]
SCPL 444 Orchid Production Technology [3(2-3-5)]
SCPL 422 Plant Breeding [3(2-3-5)]
SCPL 452 Selected Topics in Plant Science [2(2-0-4)]

M.Sc. In Plant Sciences/Ph.D. in Botany
SCID 516 Biostatistics [3(3-0-6)]
SCPL 501 Advanced Plant Taxonomy [3(2–3)]
SCPL 523 Technique in Plant Molecular Biology [3(2-3-5)]
SCPL 572 Applied Statistics for Plant Science [1(1-0-2)]
SCPL 611 Plant Adaptation to Environmental Changes [2(2-0-4)]
PYID 695 Applied Plant Biotechnology in Pharmaceutical Sci. [3(2-3-5)]

ภาควิชาชีววิทยา
SCBI 123 Process of life [3 (3–0–6)]
SCBI 125 General Biology II [3 (3–0–6)]
SCBE251 Scientific Illustration [2 (1-3-3)]

วิชาเลือก คณะวิทยาศาสตร์
SCID 101 Integrated Science [3 (3–0–6)]

pdf ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคปลาย