คณาจารย์

รศ. ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
Ph.D. in Sciences des agroressources
ห้อง: N308
โทรศัพท์: 0-2201-5237
โทรสาร: 0-2354-7172
อีเมล์: puangpaka.ump@mahidol.ac.th
(หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์)

 

ผศ. ดร. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
Ph.D. in Biotechnology
ห้อง: N316B
โทรศัพท์: 0-2201-5235
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์: unchera.vib@mahidol.ac.th
(รองหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์)

 

รศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริ
Ph.D. in Horticulture
ห้อง : N307
โทรศัพท์ : 0-2201-5235
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : kanchit.tha@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

 

รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม
Ph.D. in Biological Science
ห้อง : N203/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5384
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : paweena.tra@mahidol.ac.th

 

ผศ. ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม
Ph.D. in Plant Science
ห้อง : N309
โทรศัพท์ : 0-2201-5233
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : aussanee.pic@mahidol.ac.th

 

ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล
Ph.D. in Horticulture
ห้อง : N306/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5284
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : thaya.jen@mahidol.ac.th

 

ผศ. ดร. งามนิจ ชื่นบุญงาม
Ph.D. in Bioscience
ห้อง : N312
โทรศัพท์ : 0-2201-5234
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : ngarmnij.chu@mahidol.ac.th

 

ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล
Ph.D. in Biological Sciences
ห้อง : N306/2
โทรศัพท์ : 0-2201-5235
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : sasivimon.swa@mahidol.ac.th

 

ผศ. ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
Ph.D. in Plant Molecular Biology
ห้อง : N315/1
โทรศัพท์ : 0-2201-5235
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : nathinee.pan@mahidol.ac.th

 

ผศ. ดร. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
Ph.D. in Plant Cell and Molecular Biology
ห้อง : N316A
โทรศัพท์ : 0-2201-5293
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : panida.kon@mahidol.ac.th

 

ผศ. ดร. วิษุวัต สงนวล
Ph.D. in Genetics
ห้อง : N310
โทรศัพท์ : 0-2201-5232
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : wisuwat.son@mahidol.ac.th

 

อ. ดร. อลิสา สจ๊วต
Ph.D. in Biological Sciences (Ecology and Evolution)
ห้อง: N203/2
โทรศัพท์: +66 2 2015232
โทรสาร: +66 2 3547172
อีเมล์: alyssa.ste@mahidol.edu

 

อ. ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล
Ph.D. in Biology (Understanding Evolution)
Room: N203/3
โทรศัพท์: +66 0 950050783
อีเมล์: saroj.ruc@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : อาจารย์