หลักสูตร

ปริญญาตรี

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) และปริญญาตรีสาขาพฤกษศาสตร์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้
ดาวน์โหลด :
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)   ดูรายละเอียด
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)
♦ หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช
♦ หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (แผ่นพับ)
♦ Come Explore The Astonishing World of Plants (Poster)
♦ บทสัมภาษณ์พิเศษหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช
ปริญญาตรีสาขาพฤกษศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๐๙ ตอนที่ ๙๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๕ โดยมีหัวหน้าภาควิชาจนถึงปัจจุบันรวม ๔ ท่าน คือ ดร. ศิริพร นิตยางกูร ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ๒๕๓๕-๒๕๔๐ รศ.ดร.ครรชิต ธรรมศิริ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ๒๕๔๐-๒๕๔๘ รศ. ดร. พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ และ รศ.ดร.ครรชิต ธรรมศิริ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบัน ขณะนี้มีบุคลากรประกอบด้วย อาจารย์ประจำ ๑๑ คนพนักงานมหาวิทยาลัยสายข ๒ คนและสายค ๒ คนนอกจากนี้ยังมีนักวิจัยต่างชาติ ๒ คน
ปัจจุบันภาควิชาฯได้ผลิตบัณฑิตออกไปแล้ว๑๔รุ่นรวมทั้งหมด ๑๑๔ คน และมหาบัณฑิตออกไปแล้ว ๕ รุ่น บัณฑิต ที่จบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตทั้งภายในประเทศและได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศเช่นทุนพัฒนา อาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทุนก.พ. และ ทุนสกอ.อีกส่วน หนึ่งประกอบอาชีพ เช่น ผู้ผลิตและส่งออกผักและผลไม้ และทำ งานในหน่วยงานต่างๆ เช่น สวทช.โครงการส่วนพระองค์สวน จิตรลดา กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย โรงเรียน และ องค์กรธุรกิจเอกชน ในปีพ.ศ.๒๕๔๗ภาควิชาฯได้ร่วมมือกับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช(หลักสูตรนานาชาติ)และมีโครงการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพฤกษศาสตร์ และชีววิทยาพืชระดับโมเลกุล
ภาควิชาฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีโดยเพิ่มหลักสูตรพิสิฐวิธาน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไปให้เริ่มทำวิจัยตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ และทำงานวิจัยในสถาบันต่างประเทศที่มีความร่วมมือกัน นอกจากนี้ยังสามารถทำงานวิจัยต่อเนื่องไปถึงระดับบัณฑิตศึกษาได้ภาควิชามีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้สมบูรณ์เพื่อ รองรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและขยายการเรียนการสอนและการวิจัยทางพืชให้กว้างขวางออกไปปรับปรุง วิธีการและเนื้อหาการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งอาจารย์จากต่างประเทศมาร่วมสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการจริง นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและออกภาคสนามจัดหาสถานที่ฝึกงานที่สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา จัดหา อุปกรณ์และสร้างสื่อทั้งที่เป็นมัลติมีเดียและหนังสือประกอบให้ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น จัดการประชุมวิชาการด้านพืชของนักศึกษาปริญญาตรีและให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ นักศึกษาที่ทำงานวิจัยด้านพืชได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอความก้าวหน้าของ งานวิจัย และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งระหว่างนักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิต และคณาจารย์จากหลากหลายภาควิชา และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถาบัน

ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษา

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) และปริญญาตรีสาขาพฤกษศาสตร์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้
    • หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช 
    • หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (แผ่นพับ) 
    • Come Explore The Astonishing World of Plants (Poster) 
    • บทสัมภาษณ์พิเศษหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช 

ปริญญาเอก

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ดูรายละเอียด
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการเข้าศึกษา กรุณาติดต่อ :
ประธานหลักสูตร :

โทรศัพท์ 02-2015232 โทรสาร 02-3547172