หลักสูตร

ปริญญาตรี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
MUGE 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 (1 – 2 – 3)
MUGE 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 (2 – 2 – 5)
LATH 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2 – 2 – 5)
LAEN xxx ภาษาอังกฤษ ระดับ 1–6 3 (2 – 2 – 5)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCCH 133 เคมีทั่วไป 1 2 (2 – 0 – 4)
SCCH 108 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 3 (3 – 0 – 6)
SCPY 157 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (3 – 0 – 6)
SCMA 112 แคลคูลัส 2 (2 – 0 – 4)
SCBI 121 ชีววิทยาทั่วไป 1 2 (2 – 0 – 4)
SCBI 102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 1 (0 – 3 – 1)
รวมหน่วยกิต 22 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
MUGE 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 (1 – 2 – 3)
LAEN xxx ภาษาอังกฤษระดับ 1–6 3 (2 – 2 – 5)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCCH 134 เคมีทั่วไป 2 3 (3 – 0 – 6)
SCCH 109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1 (0 – 3 – 1)
SCPY 170 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1 (0 – 3 – 1)
SCPY 158 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 (3 – 0 – 6)
SCMA 163 สมการอนุพันธ์สามัญ 3 (3 – 0 – 6)
SCBI 122 ชีววิทยาทั่วไป 2 3 (3 – 0 – 6)
SCBI 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 1 (0 – 3 – 1)
รวมหน่วยกิต 20 หน่วยกิต

# เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษระดับ 1-6 3 (2 – 2 – 5)
SCPL 285 พืชและมนุษย์ 2 (1 – 3 – 3)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCCH 220 เคมีอินทรีย์ 3 (3 – 0 – 6)
SCCH 229 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (0 – 3 – 1)
SCMA 180 สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ 2 (2 – 0 – 4)
SCPY 158 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 (3 – 0 – 6)
SCBC 205 หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 (2 – 0 – 4)
SCPL 303 สัณฐานวิทยาของพืช 3 (2 – 3 – 5)
SCPL 304 กายวิภาคของพืช 3 (2 – 3 – 5)
รวมหน่วยกิต 19 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
LAEN xxx ภาษาอังกฤษระดับ 1-6 3 (2 – 2 – 5)
SCPL 285 พืชและมนุษย์ 2 (1 – 3 – 3)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCBC 203 ชีวเคมีขั้นพื้นฐาน 3 (3 – 0 – 6)
SCBC 204 ปฏิบัติการชีวเคมีขั้นพื้นฐาน 1 (0 – 3 – 1)
SCBI 270 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลพื้นฐาน 4 (4 – 0 – 8)
SCPL 301 หลักอนุกรมวิธานพืช 4 (3 – 3 – 7)
SCPL 221 พันธุศาสตร์พืชขั้นแนะนำ 3 (3 – 0 – 6)
รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (หลักสูตรปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
SHSS 145 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3 (3 – 0 – 6)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCMI 203 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3 (2 – 3 – 5)
SCPL 311 สรีรวิทยาของพืช 1 3 (2 – 3 – 5)
SCPL 331 นิเวศวิทยาของพืช 3 (2 – 3 – 5)
รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต

‡ วิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต
‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (หลักสูตรปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
กจสว 101 การบริหารและการจัดการทั่วไป 3 (3 – 0 – 6)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCMA 382 การออกแบบการทดลอง 3 (3 – 0 – 6)
SCPL 411 สรีรวิทยาของพืช 2 3 (2 – 3 – 5)
รวมหน่วยกิต 15 หน่วยกิต

‡ วิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต
‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
สมสค 145 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3 (3 – 0 – 6)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCMI 203 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 3 (2 – 3 – 5)
SCPL 311 สรีรวิทยาของพืช 1 3 (2 – 3 – 5)
SCPL 331 นิเวศวิทยาของพืช 3 (2 – 3 – 5)
รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต

‡ วิชาเฉพาะเลือก 3 หน่วยกิต
‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
วิชาสำหรับโปรแกรมพิสิฐวิธาน
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาศึกษาทั่วไป
MGID 101 การบริหารและการจัดการทั่วไป 3 (3 – 0 – 6)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCMA 382 การออกแบบการทดลอง 3 (3 – 0 – 6)
SCPL 411 สรีรวิทยาของพืช 2 3 (2 – 3 – 5)
SCPL 471 โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์ 3 (0 – 9 – 3)
รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต

‡ วิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต ‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (หลักสูตรปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาเฉพาะบังคับ
SSCPL 471 โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์ 3 (0 – 9 – 3)
SCPL 474 สัมมนา 2 1 (1 – 0 – 2)
* วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต 7 หน่วยกิต

‡ วิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCPL 473 สัมมนา 1 1 (1 – 0 – 2)
SCPL 491 การฝึกงาน 1 (0 – 3 – 1)
‡ วิชาเฉพาะเลือก 9 หน่วยกิต
* วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต 14 หน่วยกิต

‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ค้นคว้า)
วิชาเฉพาะบังคับ
SCPL 474 สัมมนา 2 1 (1 – 0 – 2)
วิชาสำหรับโปรแกรมพิสิฐวิธาน
SCPL 475 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 3 (0 – 9 – 3)
* วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต 7 หน่วยกิต

* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษา

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) และปริญญาตรีสาขาพฤกษศาสตร์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้
    • หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช 
    • หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (แผ่นพับ) 
    • Come Explore The Astonishing World of Plants (Poster) 
    • บทสัมภาษณ์พิเศษหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช 

ปริญญาเอก

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ดูรายละเอียด
 
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการเข้าศึกษา กรุณาติดต่อ :
ประธานหลักสูตร :
โทรศัพท์ 02-2015232 โทรสาร 02-3547172