หลักสูตร

ปริญญาตรี

 ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                          จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาศึกษาทั่วไป

MUGE 101  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                    2 (1 – 2 – 3)
MUGE 102  สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์                         3 (2 – 2 -5)
LATH 100  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   3 (2 – 2 – 5)
LAEN xxx      ภาษาอังกฤษ ระดับ 1-6                                     3 (2 – 2 -5)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCCH 133     เคมีทั่วไป 1                                                    2 (2 – 0 – 4)
SCCH 108     ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                                       1 (0 – 3 – 1)
SCPY 157     ฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                 3 (3 – 0 – 6)
SCMA 112    แคลคูลัส                                                       2 (2 – 0 – 4)
SCBI 121      ชีววิทยาทั่วไป 1                                              2 (2 – 0 – 4)
SCBI 102      ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1                                 1 (0 – 3 – 1)
_________________
รวมหน่วยกิต 22 หน่วยกิต
22 credits
# เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษา

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป

MUGE 103   ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์                      2 (1 – 2 – 3)
LAEN xxx      ภาษาอังกฤษระดับ 1-6                                      3 (2 – 2 – 5)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCCH 134     เคมีทั่วไป 2                                                    3 (3 – 0 – 6)
SCCH 109     ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2                                       1 (0 – 3 – 1)
SCPY 170     ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                    1 (0 – 3 – 1)
SCPY 158     ฟิสิกส์ทั่วไป 2                                                 3 (3 – 0 – 6)
SCMA 163    สมการอนุพันธ์สามัญ                                        3 (3 – 0 – 6)
SCBI 122      ชีววิทยาทั่วไป 2                                              3 (3 – 0 – 6)
SCBI 104      ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2                                 1 (0 – 3 – 1)
_________________
รวมหน่วยกิต 20 หน่วยกิต
20 credits
# เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษา

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาศึกษาทั่วไป

LAEN xxx      ภาษาอังกฤษระดับ 1-6                                      3 (2 – 2 – 5)
SCPL 285     พืชและมนุษย์                                                  2 (1 – 3 – 3)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCCH 220     เคมีอินทรีย์                                                     3 (3 – 0 – 6)
SCCH 229     ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                                        1 (0 – 3 – 1)
SCMA 180    สถิติศาสตร์ขั้น แนะนำ                                       2 (2 – 0 – 4)
SCBC 205     หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ           2 (2 – 0 – 4)
SCPL 303     สัณฐานวิทยาของพืช                                        3 (2 – 3 – 5)
SCPL 304     กายวิภาคของพืช                                             3 (2 – 3 – 5)
_________________
รวมหน่วยกิต 19 หน่วยกิต
19 credits

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป

LAEN xxx      ภาษาอังกฤษระดับ 1-6                                      3 (2 – 2 – 5)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCBC 203     ชีวเคมีขั้น พื้น ฐาน                                           3 (3 – 0 – 6)
SCBC 204     ปฏิบัติการชีวเคมีขั้น พื้น ฐาน                              1 (0 – 3 – 1)
SCBI 270      ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลพื้น ฐาน                4 (4 – 0 – 8)
SCPL 301     หลักอนุกรมวิธานพืช                                         4 (3 – 3 – 7)
SCPL 221     พันธุศาสตร์พืชขั้น แนะนำ                                  3 (3 – 0 – 6)
_________________
รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
18 credits

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (หลักสูตรปกติ)

วิชาศึกษาทั่วไป

SHSS 145     สังคมศาสตร์บูรณาการ                                      3 (3 – 0 – 6)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCMI 203     จุลชีววิทยาเบื้องต้น                                          3 (2 – 3 – 5)
SCPL 311     สรีรวิทยาของพืช 1                                           3 (2 – 3 – 5)
SCPL 331     นิเวศวิทยาของพืช                                            3 (2 – 3 – 5)

‡ วิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต

_________________
รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
18 credits
_________________
‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (หลักสูตรปกติ)

วิชาศึกษาทั่วไป

กจสว 101      การบริหารและการจัดการทั่วไป                            3 (3 – 0 – 6)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCMA 382    การออกแบบการทดลอง                                    3 (3 – 0 – 6)
SCPL 411     สรีรวิทยาของพืช 2                                           3 (2 – 3 – 5)
‡ วิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต
_________________
รวมหน่วยกิต 15 หน่วยกิต
15 credits
_________________
‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

วิชาศึกษาทั่วไป

สมสค 145     สังคมศาสตร์บูรณาการ                                      3 (3 – 0 – 6)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCMI 203     จุลชีววิทยาเบื้องต้น                                          3 (2 – 3 – 5)
SCPL 311     สรีรวิทยาของพืช 1                                           3 (2 – 3 – 5)
SCPL 331     นิเวศวิทยาของพืช                                            3 (2 – 3 – 5)
‡ วิชาเฉพาะเลือก 3 หน่วยกิต

วิชาสำหรับโปรแกรมพิสิฐวิธาน
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
_________________
รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
_________________
‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

วิชาศึกษาทั่วไป

MGID 101      การบริหารและการจัดการทั่วไป                            3 (3 – 0 – 6)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCMA 382    การออกแบบการทดลอง                                    3 (3 – 0 – 6)
SCPL 411     สรีรวิทยาของพืช 2                                           3 (2 – 3 – 5)
SCPL 471     โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์                               3 (0 – 9 – 3)
‡ วิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต
_________________
รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
_________________
‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (หลักสูตรปกติ)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCPL 473     สัมมนา 1                                                       1 (1 – 0 – 2)
SCPL 491     การฝึกงาน                                                     1 (0 – 3 – 1)
‡ วิชาเฉพาะเลือก 6 หน่วยกิต
* วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
_________________
รวมหน่วยกิต 11 หน่วยกิต
_________________
‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (หลักสูตรปกติ)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCPL 471     โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์                               3 (0 – 9 – 3)
SCPL 474     สัมมนา 2                                                       1 (1 – 0 – 2)
* วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
_________________
รวมหน่วยกิต 7 หน่วยกิต
_________________
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCPL 473     สัมมนา 1                                                       1 (1 – 0 – 2)
SCPL 491     การฝึกงาน                                                     1 (0 – 3 – 1)
‡ วิชาเฉพาะเลือก 9 หน่วยกิต
* วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
_________________
รวมหน่วยกิต 14 หน่วยกิต
_________________
‡ วิชาเฉพาะเลือก อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

วิชาเฉพาะบังคับ

SCPL 474     สัมมนา 2                                                       1 (1 – 0 – 2)

วิชาสำหรับโปรแกรมพิสิฐวิธาน
SCPL 475     วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                                3 (0 – 9 – 3)
* วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
_________________
รวมหน่วยกิต 7 หน่วยกิต
_________________
* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษา

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) และปริญญาตรีสาขาพฤกษศาสตร์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้
    • หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช 
    • หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (แผ่นพับ) 
    • Come Explore The Astonishing World of Plants (Poster) 
    • บทสัมภาษณ์พิเศษหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช 

ปริญญาเอก

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ดูรายละเอียด
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการเข้าศึกษา กรุณาติดต่อ :
ประธานหลักสูตร :

โทรศัพท์ 02-2015232 โทรสาร 02-3547172