สายสนับสนุน

คุณอัจฉรา เมืองครุธ
B.Sc. in Plant Pathology
ห้อง : N314
โทรศัพท์ : 0-2201-5236
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : atchara.mue@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติ ศรีวรรณงาม
B.Sc. in Biology, B.Sc. in Computer Science
ห้อง : N303
โทรศัพท์ : 0-2201-5220
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : sombat.sri@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
คุณลดาวัลย์ วิภารัตนากร
B.B.A. in General Management
ห้อง : N303
โทรศัพท์ : 0-2201-5232
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : ladawan.vip@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณชาลิสา คล้ายพึ่งสินธุ์
B.B.A. in General Management
ห้อง : N303
โทรศัพท์ : 0-2201-5240
โทรสาร : 0-2354-7172
อีเมล์ : chalisa.kra@mahidol.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป