ตารางรายวิชาภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาบังคับ

LAEN 263 Reading and Writing for Communication [2(1–2–3)]
SHSS 145 Integrated Social Sciences [3(3-0-6)]
SCCH 220 Organic Chemistry [3(3-0-6)]
SCCH 229 Organic Chemistry Lab. [1(0-3-1)]
SCMA 180 Introduction to Statistics [2(2-0-4)]
SCBC 205 Physical Principles in Life Science [2(2-0-4)]
SCMI 203 Basic Micro. [3(2-3-5)]


วิชาเลือก


SCPL 362 Ornamental Plants and Gardens [3(2-3-5)]
SCPL 421 Cytogenetics [3(2-3-5)]
SCPL 424 Plant Genetics and Molecular Biology II [3(3-0-6)]
SCPL 441 Plant Tissue and Cell Culture [3(1-6-4)]
SCPL 451 Special Study in Plant Science [2(0-6-2)]
Non-SCPL / SCBI & MU1 students only
SCPL 286 Gen Bot Lect. [3(3-0-6)]
SCPL 287 Gen Bot Lab [1(0-3-1)]
SCBI 115 Basis of Life [2(1.5-1-3.5)]
SCBI 117 Foundation of Life [2(1.5-1-3.5)]


Ph.D. courses

SCPL 603 Frontier in Plant Systemetics and Evolution [2(2-0-4)]
SCPL 604 Frontier in Interdisciplinary Botany [2(2-0-4)]
SCPL 612 Frontier in Plant Physiology [2(2-0-4)]
SCPL 622 Frontier in Plant Cell and Molecular Biology [2(2-0-4)]
SCPL 674 Seminar in Advanced Botany II [1(1-0-2)]

วิชาศึกษาทั่วไป


SCPL 285 Plants & People [2(1-3-3)]
SCPL 391 Science Communication [2 (1-2-3)]


วิชาบังคับ


SCPL 202 Plant Anatomy [3(2-3-5)]
SCPL 203 Plant Morphology [3(2-3-5)]
SCPL 411 Plant Physiology II [3(2-3-5)]
SCPL 331 Plant Ecology [3(2-3-5)]
SCPL 473 Seminar I [1(1-0-2)]
SCPL 491 Training [1(0-3-1)]


M.Sc. Courses


SCPL 502 Ethnobotany [3(2-3-5)]
SCPL 503 Pollen Biology [3(2-3-5)]
SCPL 511 Plant Bioregulators [3(3-0-6)]
SCPL 522 Advanced Plant Molecular Biology [3(3-0-6)]
SCPL 524 Plant Mutation [3(3-0-6)]
SCPL 541 Advanced Plant Tissue Culture [3(3-0-6)]
SCPL 544 Adv. Technique in Pl. Tissue Culture [1(0-3-1)]
SCPL 621 Applied Plant Genetics [2(2–0)]
SCPL 562 Integrative Plant Science [2(1-2-3)]
PYPB 621 Integrative Pharmaceutical Botany [2(1-2-3)]


Non-SCPL / SCBE students only


SCBE 205 Gen Bot Lect [(3(3-0-6)]
SCBE 206 Gen Bot Lab [1(0-3-1)]
SCBE 252 Plants & Society [2(1-3-3)]
SCBE 350 Diversity of Plants [3(2-3-5)]
SCBE 351 Tropical Plants and Gardens (Salaya?)