"สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓"

เลื่อนการจัดนิทรรศการ​ BAT2020

      เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส​ COVID-19​ และภาครัฐมีมาตรการต่างๆ​ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค​ ทำให้ไม่สะดวกในการเตรียมการ​ และเปิดนิทรรศการ​ ประกอบกับกรุงเทพมหานคร​ ประการปิดสถานที่​ รวมทั้งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร​ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน คณะกรรมการจัดงานจึงพิจารณาเลื่อนการจัดนิทรรศการ​ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์​ ครั้งที่​ 3" ณ​ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ออกไปเป็นวันที่​ 6-18​ ตุลาคม​ พ.ศ.​ 2563​ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง​กำหนดการ จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป​ อนึ่งฯ​ คณะกรรมการจัดงานได้พิจารณาตอบรับภาพเพื่อเข้าร่วมงานครบถ้วนแล้ว​ และจะได้นำส่งใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนให้ทุกท่านต่อไป

จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์
๒๘ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เลื่อนเป็นวันที่ ๖-๑๘​ ตุลาคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๓​

หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ซึ่งก่อตั้งขึ้น ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชน นักวิจัย และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อใช้ประกอบในห้องเรียน บทความวิจัย และเป็นงานอดิเรก กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีผลงานภาพวาดเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre – BACC) นับเป็นนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์เต็มรูปแบบครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ในชื่อว่า "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์" มีภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองไทยร่วมจัดแสดงจำนวนมาก ใช้พื้นที่จัดงานบริเวณผนังโค้งถึง ๓ ชั้น โดยเป็นผลงานของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ นักพฤกษศาสตร์ และศิลปินจากทั่วประเทศรวมเกือบ ๑๐๐ ท่าน

เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ โครงการ อพ.สธ. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงกำหนดจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เลื่อนเป็นวันที่ ๖-๑๘​ ตุลาคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๓​ ใช้ชื่อว่า "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓" โดยคาดหวังว่านิทรรศการจะเป็นสายใยยึดโยงความเข้าใจอันดีระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์และประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงามให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. สนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
  2. สร้างความเข้าใจและทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ผ่านการชื่นชมความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์
  3. สร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์

รูปแบบการจัดงาน

นิทรรศการแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ การสาธิตการวาดภาพพฤกษศาสตร์ การอบรมระยะสั้น นิทรรศการแสดงภาพวาดออนไลน์ เป็นต้น

กำหนดการจัดนิทรรศการ

จัดแสดงภาพระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เลื่อนเป็นวันที่ ๖-๑๘​ ตุลาคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๓​ รวม ๑๓ วัน

สถานที่จัดนิทรรศการ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre - BACC)

ดูแผนที่เต็มจอ
ดูเส้นทางการเดินทาง(กำหนดจุดเริ่มต้นของท่าน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๓๒, ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๔๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๗๑๗๒, เว็บไซต์ http://plantscience.sc.mahidol.ac.th/bat2020 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre - BACC) และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ https://www.facebook.com/sci-artnetwork อีเมล BAT2020.sciartnetwork@gmail.com