Author: Sombat Sriwanngarm

สำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนชาวกะหร่าง บ้านป่าละอูน้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งที่มา: click 11-12 พฤศจิกายน 2566 การสำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนชาวกะหร่าง บ้านป่าละอูน้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา #พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (นานาชาติ) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร.วรางรัตน์ ง่วนชู จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศิษย์เก่าและ #ethnobotanist พร้อมกับปราชญ์พื้นบ้าน คุณลุงปราโมทย์ จันทร์อุปถัมภ์ เป็นวิทยากรนำชม

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2566

แหล่งที่มา: click ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์รุ่นพี่ อาจารย์ และรุ่นน้องที่เพิ่งเข้าปีสองของภาควิชาฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาควิชาฯ ประจำปี 2566 ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้มีโอกาสทำความรู้จักกันและกัน โดยกิจกรรมฯครั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นแกนนำจัดหาสถานที่ ที่พัก และการเดินทาง กำหนดเป้าหมายปลายทางที่จังหวัดประจวบคีรีขัณฑ์ ซึ่งมีสถานที่ให้ศึกษาเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ ได้แก่ วนอุทยานปราณบุรี วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ และพักที่ราชมงคลชมคลื่น บรรยากาศชื่นมื่น

Asst. Prof. Dr. Saroj Rujisansakul from Mahidol Flower Lab was invited as a speaker at the Baan Lae Suan Fair Living Festival 2023

ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล จาก Mahidol Flower Lab ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2023 ชวนทุกคนมาทดลองเป็นนักพฤษศาสตร์และนักวิจัย เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Herbarium อย่างง่าย แหล่งที่มา

Asst. Prof. Dr. Sasivimon Sawangpol took students to visit the Rama 9 Museum

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ประจำรายวิชา วทพฤ 332 นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช นำนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์สารสนเทศและการสื่อสาร ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมี ดร.ณัฐพล นพพรเจริญกุล รุ่นพี่ศิษย์เก่าภาควิชาพฤกษศาสตร์เป็นวิทยากรนำชม แหล่งที่มา Click 18 ตุลาคม 2566 รายวิชา วทพฤ 332 นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของพืช นำนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ชั้นปีที่ 3……

Asst. Prof. Dr. Saroj Rujisanksakul, Lecturer of Department of Plant Science, Invited to be a special lecturer on the taxonomy and evolution of plants in Balsaminaceae, Zingiberacae, Orchidaceae, arrowroot flour and Stephania sp.nova. at Burapha University.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของพืชวงศ์เทียน วงศ์ขิง กล้วยไม้ แป้งเท้ายายม่อม และบัวหิน ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทำให้เห็นภาพรวมของงานด้านอนุกรมวิธานตั้งแต่ในห้องปฏิบัติการไปสู่ชุมชนและภาคเอกชน จากท้องถิ่นสู่ระดับสากล และการขับเคลื่อนนโยบาย ในการนี้ ดร.จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมรับฟัง และนำนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย ที่มา ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ไปบรรยายเรื่องการใช้ประโยชน์จากความรู้ทางพฤกษศาสตร์ด้านอนุกรมวิธาน