แนะนำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC แนะนำจากอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาพรวมภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทำอะไร? เรียนอะไร? แนะนำจาก ผศ. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล แนะนำจาก ผศ. ศศิวิมล แสวงผล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี) แนะนำจาก ผศ. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ (หัวหน้าภาควิชาฯ) แนะนำจากรุ่นพี่ ปี 4 จากพี่แก้ม สุพรรณิการ์ พรหมขลิบนิล (น.ศ.ปี 4)-Plant Systematics Lab.…

MAS Camp 34

กิจกรรม MAS Camp หรือ Mahidol Alternative Science Camp คือ ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์โดยพี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาพาน้องไปรู้จักกับภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอีกมากมายเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสถึงความเป็น “ชาววิทยาฯมหิดล” อย่างแท้จริง อีกทั้งโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อสงสัยต่างๆรวมถึงการขอคำแนะนำจากรุ่นพี่ และความสนุกสนานอีกมากมายที่รอเหล่าน้องๆผู้มีพลังวิเศษมาร่วมกันทำภารกิจค้นหาความลับและผจญภัยในโลกเวทย์มนต์นี้!! สิ่งที่น้องๆ จะได้กลับไปจากการเข้าค่ายแมสแคมป์แมสใจครั้งที่ 34 ได้แก่ เกียรติบัตรเกียรติใจ ได้รับเสื้อค่ายที่ออกแบบโดยพี่ๆนักเวทย์ทีมอาร์ต ได้ค้นหาตัวเองว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ‘ใช่’…

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกชกร ผ่องใส นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวกชกร ผ่องใส นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดโครงการ #Young_Rising_Stars_of_Science_Award 2023 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ งานประชุม The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม…

รายงานผลการตรวจสอบภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2567

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลหลังเข้าตรวจสอบภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยมี รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และ ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ) เข้าร่วมชี้แจงแก่บุคลากรภาควิชาฯ หลังเสร็จกิจหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้มอบของที่ระลึกแก่ท่านคณบดีพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

รศ. ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม ร่วมงานประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Moving Forward : From Local to Global)

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ครบรอบ 20 ปี จึงได้จัดให้มีงานประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Moving Forward : From Local to Global) ตั้งแต่วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยเชิญมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้เสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดในโซน…

สำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนชาวกะหร่าง บ้านป่าละอูน้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งที่มา: click 11-12 พฤศจิกายน 2566 การสำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนชาวกะหร่าง บ้านป่าละอูน้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา #พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (นานาชาติ) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร.วรางรัตน์ ง่วนชู จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศิษย์เก่าและ #ethnobotanist พร้อมกับปราชญ์พื้นบ้าน คุณลุงปราโมทย์ จันทร์อุปถัมภ์ เป็นวิทยากรนำชม