Category: news

The 23rd Scientific Illustration Workshop

ครบรอบ 25 ปี เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง วันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 หลักการและเหตุผล ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ เป็นภาพศิลป์ที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปจากงานจิตรกรรมประเภทอื่น และใช้งานเพื่อให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ครอบคลุมหลายสาขาทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาพืช แมลง ปลา นก…

The 9th Thailand Undergraduate Research Forum on Plants and Genetics

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 The 9th Thailand Undergraduate Research Forum on Plants and Genetics วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบานเย็น ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บนเว็บจะมีข้อมูลกำหนดการ…

แนะนำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC แนะนำจากอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาพรวมภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทำอะไร? เรียนอะไร? แนะนำจาก ผศ. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล แนะนำจาก ผศ. ศศิวิมล แสวงผล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี) แนะนำจาก ผศ. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ (หัวหน้าภาควิชาฯ) แนะนำจากรุ่นพี่ ปี 4 จากพี่แก้ม สุพรรณิการ์ พรหมขลิบนิล (น.ศ.ปี 4)-Plant Systematics Lab.…

MAS Camp 34

กิจกรรม MAS Camp หรือ Mahidol Alternative Science Camp คือ ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์โดยพี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาพาน้องไปรู้จักกับภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอีกมากมายเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสถึงความเป็น “ชาววิทยาฯมหิดล” อย่างแท้จริง อีกทั้งโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อสงสัยต่างๆรวมถึงการขอคำแนะนำจากรุ่นพี่ และความสนุกสนานอีกมากมายที่รอเหล่าน้องๆผู้มีพลังวิเศษมาร่วมกันทำภารกิจค้นหาความลับและผจญภัยในโลกเวทย์มนต์นี้!! สิ่งที่น้องๆ จะได้กลับไปจากการเข้าค่ายแมสแคมป์แมสใจครั้งที่ 34 ได้แก่ เกียรติบัตรเกียรติใจ ได้รับเสื้อค่ายที่ออกแบบโดยพี่ๆนักเวทย์ทีมอาร์ต ได้ค้นหาตัวเองว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ‘ใช่’…

รายงานผลการตรวจสอบภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2567

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลหลังเข้าตรวจสอบภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยมี รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และ ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ) เข้าร่วมชี้แจงแก่บุคลากรภาควิชาฯ หลังเสร็จกิจหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้มอบของที่ระลึกแก่ท่านคณบดีพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

รศ. ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม ร่วมงานประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Moving Forward : From Local to Global)

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ครบรอบ 20 ปี จึงได้จัดให้มีงานประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Moving Forward : From Local to Global) ตั้งแต่วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยเชิญมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้เสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดในโซน…

สำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนชาวกะหร่าง บ้านป่าละอูน้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งที่มา: click 11-12 พฤศจิกายน 2566 การสำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนชาวกะหร่าง บ้านป่าละอูน้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา #พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (นานาชาติ) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร.วรางรัตน์ ง่วนชู จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศิษย์เก่าและ #ethnobotanist พร้อมกับปราชญ์พื้นบ้าน คุณลุงปราโมทย์ จันทร์อุปถัมภ์ เป็นวิทยากรนำชม