Month: February 2019

การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 รอบต่อไป 26-28 มีนาคม 2562 นักศึกษาคนไหนสนใจ ติดต่อ saroj.ruc@mahidol.edu

You missed