Month: March 2019

Bangkok Forest Herbarium (BKF)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม พานักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปดูงานหอพรรณไม้ Bangkok Forest Herbarium (BKF) โดยมี ดร.สมราน สุดดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ของไทย ให้ความรู้แก่นักศึกษาและนำชมหอพรรณไม้

Botanical Art Thailand 2019

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง “เครือข่ายวิทย์สานศิลป์” “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒” Botanical Art Thailand 2019 จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน พ.ศ.…

From_Science_to_Startups

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง From_Science_to_Startups โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. เคตะ โอโน่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12-18 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

You missed