Month: September 2020

บรรยากาศงานนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3”

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3284775688226609 22 กันยายน 2563 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3” Botanical Art Thailand 2020 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ประธานการจัดงานกล่าวรายงาน และ อาจารย์พันธุ์ศักดิ์…

ผลงานตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก”บุปผานรา” Scaphochlamys longipedunculata Maknoi, Ruchis. & Jenjitt.

การค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าภาคใต้ของไทย​ และมีพื้นที่ที่ยังขาดการสำรวจอีกมาก การอนุรักษ์พื้นป่าบริเวณนี้จึงมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของไทยและของโลก พืชชนิดนี้พบว่าเป็นพืชชนิดใหม่จากการศึกษาพรรณไม้ที่เก็บรักษาอยู่ในหอพรรณไม้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ QBG โดยไม่พบต้นสดเนื่องจากเป็นพืชหายากและออกดอกยากมาก ซึ่งทำให้เห็นว่า หอพรรณไม้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญมากต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพอ่านฉบับเต็มได้ที่ https://doi.org/10.1017/S0960428620000177

ครบรอบ​ 28​ ปีการก่อตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล 18​ กันยายน​ 2563

ครบรอบ​ 28​ ปีการก่อตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล 18​ กันยายน​ 2563 ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3265092536861591

พิธีเปิดนิทรรศการ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓”

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติในพิธีเปิด นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓” Botanical Art Thailand 2020 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.โปรดตอบรับที่ https://plantscience.sc.mahidol.ac.th/bat2020/index.html#tabs-2หรือ โทร. 0 2201 5232