Month: September 2021

OPEN HOUSE ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Live สดสองรอบ 10.00-12.00 / 13.30-14.20 ทาง https://mahidol.webex.com/mahidol-en/j.php?MTID=m87431a3f0aa44651ee27684be761f5ab ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล รับสมัคร นักศึกษา ตรี โท เอก – ป. ตรี สาขาพฤกษศาสตร์ •TCAS1 2 3 https://tcas.mahidol.ac.th – ป.โท สาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) – ป.เอก สาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)…

การพัฒนาไมโครอาร์เรย์ชิพสำหรับตรวจสอบความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ในเรณูหญ้าและวัชพืชเขตร้อน

Mahidol University – #Reinventing_Universityขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุวัต สงนวล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ในโอกาสที่เป็น 1 ใน 3 นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในโครงการ”การพัฒนาไมโครอาร์เรย์ชิพสำหรับตรวจสอบความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ในเรณูหญ้าและวัชพืชเขตร้อน”จากโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ (#Medical_Devices) ของไทยเพื่อความยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ ภายใต้การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University System) ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)#Wisuwat_Songnuan#Microarray#Allergent#pollen#Tropical_weeds

You missed