Month: November 2021

อ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564

การขยายพันธุ์ต้นกะเพราหินปูน (Coleus albicalyx (Suddee) Suddee) พืชหายากของประเทศไทยในหลอดทดลอง

นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “การขยายพันธุ์ต้นกะเพราหินปูน (Coleus albicalyx (Suddee) Suddee) พืชหายากของประเทศไทยในหลอดทดลอง” ใน วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 26 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน้าที่ 1707 – 1725 ต้นกะเพราหินปูนเป็นพืชที่กระจายพันธุ์ในบริเวณภูเขาหินปูน โดยพบการกระจายพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี…

ชีววิทยาการถ่ายเรณูและชีววิทยาดอกในพู่ม่วงสยาม (Argyreia siamensis)พืชหายากถิ่นเดียวในประเทศไทย

น.ส. อวภาส์ จิรบรรจงจิต นักศึกษาปริญญาโท ร่วมกับ รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม, ผศ. ดร. อลิสา สจว๊ต และ ดร. โทโมกิ ซานโด ร่วมกันตีพิมพ์งานวิจัย ชีววิทยาการถ่ายเรณูและชีววิทยาดอกในพู่ม่วงสยาม (Argyreia siamensis)พืชหายากถิ่นเดียวในประเทศไทย Pollination and Floral Biology of a Rare Morning Glory…