Month: April 2022

ศึกษานอกสถานที่ วิชา SCPL 361 Economic Botany

เพื่อให้นักศึกษาได้พบเห็น ได้ประสบการณ์จริงในการศึกษาวิชา SCPL 361 Economic Botany (พืชเศรษฐกิจ) จึงได้จัดให้มีการศึกษานอกสถานที่ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ในความดูแลของ ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล และคณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับความกรุณาให้การบรรยายความรู้จากวิทยากรของสวนนงนุช ทำให้การเดินทางศึกษานอกสถานที่ครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ที่อาจประยุกต์ใช้ต่อไป

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมชี้แจงสาขาเอก และเยี่ยมชมภาควิชา สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ได้จัดกิจกรรมชี้แจงสาขาเอก พร้อมเปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เยี่ยมชมภาควิชาที่สนใจ 3 อันดับแรก ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยในช่วงเช้ามีการแนะนำสาขาวิชาต่างๆ จากคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 6 สาขา ได้แก่ สาขาชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเคมี สาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และสาขาพฤกษศาสตร์ ก่อนที่ช่วงบ่ายจะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการจริง สัมผัสบรรยากาศห้องเรียน…