Month: September 2022

ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์

18 กันยายน พ.ศ. 2565 หวนมาบรรจบ ครบรอบ 30 ปี การก่อตั้ง ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นภาควิชาพฤกษศาสตร์ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ต่อจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไหว้ครูภาควิชาพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2565

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครู การไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย เช่นเดียวกับกระบี่กระบอง การไหว้ครู ก่อนการแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง และการไหว้ครูในงานประพันธ์ เรียกว่า บทไหว้ครู หรือ อาเศียรวาท (อาเศียรพาท ก็ว่า) เป็นการกล่าวระลึกถึงบุญคุณครู และขอความเป็นมงคล ภาควิชาพฤกษศาสตร์จึงได้กำหนดวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00…

You missed