Month: December 2022

รับสมัครทุนการศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครขอรับทุนการศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565 สิ่งที่แปลงเปลี่ยนในรายละเอียดเรื่องทุนสำหรับระยะเวลารับสมัคร ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวัน 2 มกราคม 2566 คณะกรรมการของภาควิชาฯ สัมภาษณ์ และพิจารณาคัดกรองผู้สมควรได้รับทุนแต่ประเภท ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 9 มกราคม 2566 คลิก…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก…ดาวน์โหลดฟอร์มใบสมัคร หลังจากกรอกเสร็จรวมใบสมัครและเอกสารแนบต่างๆให้เป็นไฟล์ .pdf อันเดียวกันแล้วส่งมาที่ Google from นี้ หากไม่มีโปรแกรมรวมไฟล์…

สัมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จ.สมุทรสงคราม

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการสัมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ณ โรงแรม Cocoview จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 หลังการสัมนาช่วงเช้ามีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่มเพื่อระดมความคิด เสร็จกิจกรรมสัมนาเดินทางไปไหว้พระวัดเพชรสมุทรวรวิหาร และรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหาร

You missed