Month: March 2023

A novel rubber tree PR-10 protein involved in host-defense response against the white root rot fungus Rigidoporus microporus

โปรตีน PR-10 ชนิดใหม่มีความเกี่ยวข้องกับกลไกป้องกันตัวเองของต้นยางพาราเมื่อติดเชื้อโรครากขาว (A novel rubber tree PR-10 protein involved in host-defense response against the white root rot fungus Rigidoporus microporus) โรครากขาวในยางพาราเป็นปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ปลูกยางในประเทศไทยและหลายประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลก งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบโปรตีนทั้งระบบของใบยางพาราที่เปลี่ยนไปเมื่อต้นยางพาราติดเชื้อโรครากขาว เพื่อทำความเข้าใจการตอบสนองและกลไกการป้องกันตัวเองของต้นยางพารา งานวิจัยนี้พบโปรตีนหลายชนิด รวมถึงโปรตีนตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นสูงมากอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่มีการรายงานหน้าที่หรือจัดกลุ่มมาก่อน (uncharacterized protein) งานวิจัยนี้จึงใช้การทำนายโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนต่างๆ…

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ & Flora Exhibition Hall & กิจกรรมเก็บขยะที่หาดแสงจันทร์ & ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน จ.ระยอง

การศึกษาดูงาน (Study trip) คือ การศึกษานอกสถานที่รูปแบบหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆที่คาดหวังว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร หน่วยงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานในบทบาทหน้าที่สำคัญของแต่ละบุคคล ทั้งปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค/ข้อควรระวังที่จะได้เรียนรู้จากองค์กรที่ไปศึกษาดูงานทั้งยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศโดยการไปพบเห็นสิ่งใหม่ซึ่งสามารถเสริมสร้างแนวคิดใหม่ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้กับบุคลากร และนักศึกษา อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความพร้อมให้แก่ทั้งตัวบุคลากรเอง และสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่ทีมงาน/หน่วยงาน และองค์กร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ผู้ที่ไปศึกษาดูงานต้องใช้ทักษะการสอบถาม การสังเกต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจากสถาบันที่ไปศึกษาดูงาน ในการนี้ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานยังองค์กรต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ เกิดประสบการณ์ ระหว่างวันที่…