Month: July 2023

คณาจารย์นักวิจัยจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาพืชสมุนไพรและพืชเสพติดทางการแพทย์

ที่มา: คลิก #MoUพัฒนาพืชสมุนไพรและพืชเสพติด คณาจารย์นักวิจัยจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการพัฒนาพืชสมุนไพรและพืชเสพติดทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=660786689413065&id=100064452203835&mibextid=Nif5oz

คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกงานที่กลุ่มวิจัยวัชพืช กรมวิชาการเกษตร

การฝึกงาน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิตหรือภาคบริการหลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยและบรรยากาศการทำงานทางธุรกิจที่ต้องแข่งขันในการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของงาน รวมทั้งการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและ เจตคติที่ดีในการทำงานและการประกอบอาชีพ ดังนั้นคณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล จึงได้ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกงานที่กลุ่มวิจัยวัชพืช กรมวิชาการเกษตรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/738135534986556?ref=embed_post

เยี่ยมชม Wastegetable ฟาร์ม สถานที่ฝึกงานนักศึกษาปี 3 ภาควิชาพฤกษศาสตร์

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม Wastegetable ฟาร์ม ฟาร์มผักที่ใช้เศษอาหารจากโรงอาหารศูนย์การค้ามาทำปุ๋ย ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และขอขอบพระคุณทางทีมงานที่ช่วยสอนและดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี แหล่งที่มาข้อมูล