Month: December 2023

รศ. ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม ร่วมงานประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Moving Forward : From Local to Global)

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ครบรอบ 20 ปี จึงได้จัดให้มีงานประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Moving Forward : From Local to Global) ตั้งแต่วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยเชิญมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้เสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดในโซน…

You missed