Month: January 2024

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกชกร ผ่องใส นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวกชกร ผ่องใส นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดโครงการ #Young_Rising_Stars_of_Science_Award 2023 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ งานประชุม The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม…

รายงานผลการตรวจสอบภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2567

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลหลังเข้าตรวจสอบภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยมี รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และ ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ) เข้าร่วมชี้แจงแก่บุคลากรภาควิชาฯ หลังเสร็จกิจหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้มอบของที่ระลึกแก่ท่านคณบดีพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน