24 พฤษภาคม 2566

นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมลแสวงผล ดูงานกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หารือความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์โบราณคดี และแนะนำห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
วันนี้ อาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ชมกล้องสเตอริโอทันสมัยที่ใช้ในการศึกษาเมล็ดวัชพืช รวมทั้งการเก็บพรรณวัชพืชตามรูปแบบของพิพิธภัณฑ์พืช จากนั้นเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.กิติพงษ์ ตั้งกิจ นำชมโดยเฉพาะห้องปฏิบัติการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของเนื้อไม้ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยศึกษาถ่านไม้ในแหล่งโบราณคดี สุดท้ายเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี บรรยายเรื่องกายวิภาคศาสตร์ของไม้ จากนั้นนำชม slide เนื้อไม้ชนิดต่างๆ กว่า 300 ชนิดจากงานวิจัยแหล่งที่มา: