การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.
อาจารย์ 2 ท่านจาก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญไปเล่าประสบการณ์การทำงานวิจัยใน การบรรยายพิเศษของกลุ่มภาคีความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม 127 ตึกศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล เรื่อง “ความหลากหลาย วิวัฒนาการ ชีววิทยาการผสมเกสร และแนวทางการอนุรักษ์พืชสกุลเทียน (ImpatiensBALSAMINACEAE) ในประเทศไทย”

ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล เรื่อง “ฉันงง ฉันหลง ฉันทึ่ง ฉันจึงพาเข้าดงกล้วย (วงศ์ MUSACEAE)”

การบรรยายพิเศษนี้จะจัดทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน ณ สวทช. โดยการประสานงานของ ดร. ปราโมทย์ ไตรบุญ

You missed