ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการของพืชวงศ์เทียน วงศ์ขิง กล้วยไม้ แป้งเท้ายายม่อม และบัวหิน ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทำให้เห็นภาพรวมของงานด้านอนุกรมวิธานตั้งแต่ในห้องปฏิบัติการไปสู่ชุมชนและภาคเอกชน จากท้องถิ่นสู่ระดับสากล และการขับเคลื่อนนโยบาย ในการนี้ ดร.จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมรับฟัง และนำนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

แหล่งที่มา: click

You missed