แหล่งที่มา: click

11-12 พฤศจิกายน 2566

การสำรวจการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชนชาวกะหร่าง บ้านป่าละอูน้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา #พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการพืช (นานาชาติ) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร.วรางรัตน์ ง่วนชู จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศิษย์เก่าและ #ethnobotanist พร้อมกับปราชญ์พื้นบ้าน คุณลุงปราโมทย์ จันทร์อุปถัมภ์ เป็นวิทยากรนำชม