ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ครบรอบ 20 ปี จึงได้จัดให้มีงานประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” (Agritech and Innovation Moving Forward : From Local to Global) ตั้งแต่วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยเชิญมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้เสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดในโซน Mega Trend 6 หัวข้อ ดังนี้ 1) Agri for sustainable 2) BCG 3) Health and Beauty 4) Coffee and Tea 5) Agri-tech 6) Food beverage โดยในวันงาน ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีเข้าร่วมชมผลงานวิจัยดังกล่าว

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมจัดแสดงผลงาน ในโซน Agritech ในผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการสะสมและสูญเสียธาตุอาหารจากระบบการผลิตทุเรียนหมอนทอง เพื่อหาวิธีการประเมินการใส่ปุ๋ย และจัดการธาตุอาหารกลับคืนได้อย่างแม่นยำ”