นางสาวกชกร ผ่องใส นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดโครงการ #Young_Rising_Stars_of_Science_Award 2023 🏅 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ งานประชุม The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา