เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลหลังเข้าตรวจสอบภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยมี รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และ ผศ. ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ) เข้าร่วมชี้แจงแก่บุคลากรภาควิชาฯ หลังเสร็จกิจหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้มอบของที่ระลึกแก่ท่านคณบดีพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน