ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC

แนะนำจากอาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์

ภาพรวมภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทำอะไร? เรียนอะไร?

แนะนำจาก ผศ. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

แนะนำจาก ผศ. ศศิวิมล แสวงผล (ประธานหลักสูตรปริญญาตรี)

แนะนำจาก ผศ. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ (หัวหน้าภาควิชาฯ)

แนะนำจากรุ่นพี่ ปี 4

จากพี่แก้ม สุพรรณิการ์ พรหมขลิบนิล (น.ศ.ปี 4)-Plant Systematics Lab.

จากพี่แม็ค ธีรเจต เอี่ยมพันธ์ (น.ศ.ปี 4)-Physiology Lab.

จากพี่ไนซ์ ชนัญญา เกษมปิยารมณ์ (น.ศ.ปี 4)

จากพี่ปอนด์ ศุภกานต์ สิมาชัย (น.ศ.ปี 4)-Plant Systematics Lab.

จากพี่แทน ธีร์ธนาภัทร ภัทรธีร์มากร (น.ศ.ปี 4)-Plant Anatomy Lab.

จากพี่พิ๊งกี้ ณัฏกฤตา กรรมสาธก (น.ศ.ปี 4)-Plant Ecology Lab.

จากพี่เดีย พัณณิตา กาญจนศรีเมฆ (น.ศ.ปี 4)
-Project Antinflamatory activity of Curcuma

จากพี่เบ ธนกฤต สุภารัตน์ (น.ศ.ปี 4)
-Project Systematics and Evolution of Stephania

จากพี่แจน กชกร ผ่องใส (น.ศ.ปริญญาโท)

จากพี่เอื้อ พิริยา หัสสา (น.ศ.ปริญญาเอก)