การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
The 9th Thailand Undergraduate Research Forum on Plants and Genetics
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมบานเย็น ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บนเว็บจะมีข้อมูลกำหนดการ ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนและส่ง abstract พร้อม template สำหรับการเตรียม abstract
ลงทะเบียนภายใน 12 เม.ย. 2567
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
09.10 – 09.45 น. การบรรยายพิเศษโดย ดร.กานต์ อิ่มวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.45 – 10.45 น. การนำเสนอแบบบรรยาย (รอบเช้า)
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การนำเสนอแบบบรรยาย (รอบบ่าย ช่วงที่ 1)
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. การนำเสนอแบบบรรยาย (รอบบ่าย ช่วงที่ 2)
16.00 – 16.15 น. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
16.15 – 16.30 น. ประกาศรางวัลและพิธีปิดงานประชุมวิชาการ
Read more