ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง From_Science_to_Startups โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. เคตะ โอโน่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12-18 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

You missed