Plant Science MU TCAS63

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
TCAS1 2-16 ธ.ค. 62 (สัมภาษณ์ 24 ธ.ค. 63)
TCAS2 6 ก.พ.-23 มี.ค. 63
TCAS3 17-27 เม.ย. 63
TCAS4 7-20 พ.ค. 63
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://tcas.mahidol.ac.th/sc4-r1.html

จำนวนที่เปิดรับ :10 คน
1. วุฒิการศึกษาม.6เทียบเท่า ม.6ปวส.ปวช.อื่นๆ โปรดระบุ—
2. แผนการศึกษาวิทย์ – คณิตอื่น ๆ โปรดระบุเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากผลงานวิชาการของผู้สมัครที่อัพโหลดในระบบ
4. ค่าตรวจร่างกาย ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยใช้แบบฟอร์ม มมวท.04
ดาวน์โหลดที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php
5. คุณสมบัติเฉพาะ5.1 ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เน้นสาขาวิชาพฤกษศาสตร์อย่างแท้จริง5.2 ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์5.3 ผู้สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เน้นสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ โดยสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน ดังนี้5.3.1 ผ่านการอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ และได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว หรือ5.3.2 ผ่านการเข้าค่ายและได้รับทุนโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) หรือ5.3.3 ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชาติ / นานาชาติ หรือ5.3.4 ได้รับรางวัลผลงานทางโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชาติ / นานาชาติ หรือ5.3.5 มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ หรือ นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับนานาชาติ หรือ5.3.6 ได้รับรางวัลทางวิชาการอื่น ๆ ระดับชาติ/นานาชาติ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือ5.3.7 ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพืช (เฉพาะในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6) หรือ5.3.8 รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืช (เฉพาะในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6)
6. เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัครผู้สมัครจะต้องอัพโหลดเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดในระบบการสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้6.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)6.2 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันสมัคร (ใช้แบบฟอร์ม มมวท.04 ใบแสดงผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php)6.3 หนังสือรับรองโดยครูที่ปรึกษาชั้นเรียน หรือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือ ครู-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จำนวน 1 ฉบับ (แบบฟอร์ม มมวท.01 จดหมายรับรองพฤติกรรมความมุ่งมั่นของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php)6.4 เรียงความความยาว 1 หน้า A4 เขียนโดยผู้สมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา และด้วยลายมือของผู้สมัคร ในหัวข้อเรื่อง “พฤกษศาสตร์มีความสำคัญต่อโลกในอนาคตอย่างไร”6.5 ผลงานทางวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Portfolio) ดังนี้6.5.1 ใบสรุปผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวน 1 ฉบับ (มมวท-03) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php6.5.2 หลักฐานผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ 1 หลักฐานผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ของผู้สมัครประเภทผลงาน / รางวัล / กิจกรรมเอกสารที่ต้องแนบก. การอบรมค่าย 1 ของ สอวน. ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (กรณีผ่านการอบรมค่าย 2 และ 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)สำเนาประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมค่าย สอวน.ข. การเข้าค่ายและได้รับทุนโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)1. สำเนาประกาศนียบัตรค่าย
2. ใบรับรองจากครู-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1 ฉบับ (ไม่มีแบบฟอร์ม)ค. รางวัลการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ1. สำเนาใบเกียรติบัตรที่ระบุชื่อผู้แข่งขัน ลำดับที่ได้ในการแข่งขัน และรายละเอียดรางวัล ในกรณีที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร แต่ได้รับโล่ หรือ ถ้วยรางวัล หรือ รางวัลในรูปแบบอื่น ให้แนบรูปรางวัลที่เห็นลำดับที่ได้และรายละเอียดการแข่งขันอย่างชัดเจนง. รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ1. สำเนาใบเกียรติบัตรที่ระบุชื่อผู้แข่งขัน ลำดับที่ได้ในการแข่งขัน และรายละเอียดรางวัล ในกรณีที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร แต่ได้รับโล่ หรือ ถ้วยรางวัล หรือ รางวัลในรูปแบบอื่น ให้แนบรูปรางวัลที่เห็นลำดับที่ได้และรายละเอียดการแข่งขันอย่างชัดเจนจ. ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ1. บทคัดย่อบทความวิชาการ 1 หน้ากระดาษ A4
2. สำเนาประกาศนียบัตรฉ. การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับนานาชาติ1. บทคัดย่อบทความวิชาการ 1 หน้ากระดาษ A4
2. สำเนาประกาศนียบัตร โดยระบุประเภทการนำเสนอผลงาน (oral และ/หรือ poster)ช. รางวัลทางวิชาการอื่นๆ ระดับชาติ/นานาชาติ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์1. สำเนาใบเกียรติบัตรซ. ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพืช (เฉพาะในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6)1. สำเนาประกาศนียบัตร หรือหลักฐานอื่น (รับรองสำเนาโดยผู้สมัคร และครู-อาจารย์ที่ปรึกษา)ฌ. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืช (เฉพาะในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6)1. บทคัดย่อรายงาน (ดูคำแนะนำและตัวอย่างที่ http://science.mahidol.ac.th/th/tcas.php
ทั้งนี้ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จะมีเกณฑ์การพิจารณาผู้สมัคร ดังนี้ลำดับคุณสมบัติผู้สมัครค่าน้ำหนัก (%)1เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย302ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เน้นสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (ข้อ 5)303เรียงความ เรื่อง “พฤกษศาสตร์มีความสำคัญต่อโลกในอนาคตอย่างไร”304ใบรับรองจากครู-อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน หรือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือครู-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (มมวท-01)10รวม100
(สัมภาษณ์ 24 ธ.ค. 63)
7. การให้ทุนการศึกษา ผู้สมัครในโครงการ7.1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์) และ7.2 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ7.3 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ และ7.4 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ที่ผ่านการคัดเลือกและมีผลคะแนนเป็นลำดับที่ 1 – 30 (พิจารณารวมทุกโครงการ) จะได้รับการพิจารณาให้ “ทุนศรีตรังทอง” ทั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทุนศรีตรังทอง ดังนี้1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 3.00 และ2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
เงื่อนไขทุนศรีตรังทอง1. ทุนศรีตรังทองไม่มีข้อผูกพันการปฏิบัติงานชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด แต่ขอให้ปฏิบัติงานในประเทศไทยอย่างน้อย 5 ปี2. การให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการทุนศรีตรังทอง มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
เงินทุนสนับสนุนโครงการศรีตรังทองจำนวนเงิน (บาท)ทุนการศึกษา ปีละ60,000 บาทค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริงค่าหนังสือประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร5,000 บาท (ตามจ่ายจริง)ค่าโครงงานวิจัยตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5,000 บาทค่าเข้าร่วมการประชุมวิชาการตามความเหมาะสม
3. ผู้รับทุนจะต้องต้องทำสัญญารับทุนการศึกษากับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และไม่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใดหลังการทำสัญญาแล้ว4. นักศึกษาทุนศรีตรังทอง ในระดับปริญญาตรีจะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมและเกรดเฉลี่ยประจำภาคทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.005. คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะพิจารณาให้ออกจากทุน6. การออกจากโครงการฯ หรือ หลุดทุนโดยไม่สำเร็จการศึกษาจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวนสองเท่าของทุนที่ได้รับ เว้นแต่คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาให้ออกโดยไม่ชดใช้ทุน7. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการศรีตรังทอง และ/หรือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
8. ช่องทางติดต่อสอบถามงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเกณฑ์การรับเข้าศึกษา 0 2201 5052-3ทุนศรีตรังทอง 0 2201 5050ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 0 2201 5232, 0 2201 5240Facebook : https://www.facebook.com/MahidolSCED/