นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ ไปดูงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการฉายรังสีและงานวิจัยอื่นๆที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ขอขอบคุณ ดร.รพพน พิชา และอาจารย์วิชัย ภูริปัญญวานิช ที่มาบรรยายให้นักศึกษาฟังครับ