ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 2 รหัส 62 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ม.มหิดล

สืบเนื่องจากกลุ่มนิสิต นักศึกษาได้เลือกศึกษาต่อทางด้านพฤกษศาสตร์กับทางภาควิชาฯ ภาควิชาฯ จึงถือโอกาสจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง N300 เพื่อแนะแนวทางการเรียน แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก เตรียมพร้อมตนเองในการศึกษา รับประทานอาหารร่วมกัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล่าวความรู้สึกเมื่อเข้ามาศึกษาที่ภาควิชาฯ