ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3284775688226609

https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3284775688226609

22 กันยายน 2563 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3” Botanical Art Thailand 2020 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ประธานการจัดงานกล่าวรายงาน และ อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ศิลปินอาวุโสกล่าวต้อนรับประธานในพิธี และประธานในพิธีได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ดร.วีระชัย ณ นคร นายกสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กล่าวเปิดงาน และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี และ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งอาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วย หลังเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมชมภาพวาดชั้น 5 ชั้น 4 และชั้น 3 จำนวน 65 ภาพ โดยมีศิลปิน 50 ท่านให้การต้อนรับ นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3” Botanical Art Thailand 2020 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-21.00 น. ปิดทำการวันจันทร์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน โดยผู้จัดงานคาดว่าการจัดงานนี้จะเป็นสายใยยึดโยงความเข้าใจอันดีระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์และประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงามให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป

You missed