บัวหิน Stephania kaweesakii Jenjitt. & Ruchis.

ผศ.ดร. ทยา เจนจิตติกุล และ ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก

#บัวหินStephania kaweesakii Jenjitt. & Ruchis.

ซึ่งพืชชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันในตลาดมาระยะใหญ่ๆแล้ว ในชื่อ บัวหิน บัวผา หรือ Stephania sp.nova. และจากการเปรียบเทียบลักษณะกับชนิดใกล้เคียงทั้งของไทยและประเทศข้างเคียงสามารถยืนยันได้ว่า Stephania ชนิดนี้เป็นชนิดใหม่ของโลก

การค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าภาคตะวันตกของไทยและพื้นที่เขาหินปูนทั่วประเทศที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ​ การอนุรักษ์พื้นป่าโดยเฉพาะพื้นที่เขาหินปูนจึงมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของไทยและของโลก

สำหรับชื่อ “kaweesakii” นั้นตั้งให้เป็นเกียรติแก่ คุณกวีศักดิ์ กีรติเกียรติ ผู้เก็บพรรณไม้ต้นแบบ

อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://www.mapress.com/j/pt/article/view/phytotaxa.464.3.9