“ดอกดินทยา” Kaempferia jenjittikuliae Noppornch.

ที่มา: https://www.facebook.com/133101993394010/posts/3767508703286636/
“ดอกดินทยา”
Kaempferia jenjittikuliae Noppornch.
นายณัฐพล นพพรเจริญกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ตีพิมพ์พืชสกุลเปราะหอมชนิดใหม่ของโลก
ตั้งชื่อพืชชนิดนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผศ.ดร. ทยา เจนจิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญพืชสกุลเปราะหอม (Kaempferia) ในประเทศไทย
“The specific epithet, jenjittikuliae, is designated in honour of Dr. Thaya Jenjittikul, a ginger specialist at the Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University, who has been working on Thai Zingiberaceae, especially the genus Kaempferia, for over 20 years.”
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
KAEMPFERIA JENJITTIKULIAE (KAEMPFERIA SUBG. PROTANTHIUM: ZINGIBERACEAE), A NEW, ENDANGERED SPECIES ENDEMIC TO THAILAND
https://journals.rbge.org.uk/ejb/article/view/350
DOI: https://doi.org/10.24823/EJB.2021.350