8​ เมษายน​ 2564🏆ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ธรรมศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ในฐานะบุคคลที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทนักวิชาการ/นักวิจัย จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8​ April​ 2021🏆Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Kanchit Thammasiri​​ from the Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University, on the occasion of being awarded the Outstanding Alumni Award 2020 (Academic and Researchers) from the Faculty of Agriculture, Kasetsart University.

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3823379527699553

You missed