การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (TURFPaG6)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลจาก

**การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6** #TURFPaG 6

จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ pitching และรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ นางสาวศิรัสธร นาคแดง จากผลงานวิจัย เรื่อง การขยายพันธุ์ต้นกระเจียวบัว (Curcuma sparganiifolia Gagnep.) พืชพื้นเมืองของประเทศไทยในหลอดทดลอง https://fb.watch/5xR_ADKelQ/
รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ นายมัชพล อัญชลีพรสันต์ จากผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบผสมพันธุ์ของพืชหายากวงศ์ผักบุ้งในประเทศไทย ต้นซุ้มกระต่าย (Blinkworthia lycioides Choisy)
รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิชาพันธุศาสตร์ นางสาวกานต์ธีรา สกุณา จากผลงานวิจัย เรื่อง สารสกัดจากวัชพืชหรือส่วนของพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการต้านมะเร็งเต้านม
รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิชาพันธุศาสตร์ นางสาวสิริรัตน์ ตันกมลาสน์ จากผลงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์การแสดงออกและโปรโมเตอร์ของยีน tonoplast intrinsic protein (TIP) ในยางพารา (Hevea brasiliensis)
รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาวิชาพันธุศาสตร์ นางสาวภัทรลดา จงนรังสิน จากผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษา tripartite interaction ระหว่างต้นยางพารา Bacillus และเชื้อก่อโรคด้วยวิธีโปรตีโอมิกส์