ดอกดินสกุลเปราะในประเทศไทย

ที่มา: https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/posts/3899425060094999

พืชสกุลเปราะหอม (genus Kaempferia) จำแนกออกเป็น 2 สกุลย่อย คือ สกุลย่อยเคมฟีเรีย/เปราะ (subgenus Kaempferia) และ สกุลย่อยโพรแทนเธียม/ดอกดิน (subgenus Protanthium)

ทุกชนิดภายในสกุลย่อยโพรแทนเธียม จะสร้างช่อดอกจากลำต้นใต้ดิน(เหง้า)โดยตรง แทงขึ้นเหนือผิวดิน และพัฒนาก่อนที่จะมีลำต้นเทียมและใบ เป็นที่มาของชื่อเรียกว่า “ดอกดินสกุลเปราะ”

ดอกดินสกุลเปราะในประเทศไทย
Kaempferia subgenus Protanthium in Thailand

ปัจจุบันพบดอกดินสกุลเปราะจำนวน 12 ชนิด
1 เปราะแมงมุม K. albiflora Jenjitt. & Ruchis.
2 ดอกดินอรุณรุ่ง K. aurora Noppornch. & Jenjitt.
3 ดอกดินผาสุก K. caespitosa Noppornch. & Jenjitt.
4 ดอกดินใบข้าว K. graminifolia Noppornch. & Jenjitt.
5 ตูบหมูบใบใหญ่ K. grandifolia Saensouk & Jenjitt.
6 ดอกดินทยา K. jenjittikuliae Noppornch.
7 เปราะลพบุรี K. lopburiensis Picheans.
8 เปราะราตรี K. noctiflora Noppornch. & Jenjitt.
9 ดอกดิน ทิพยเนตร ไก่ดำ K. rotunda L.
10 ดอกดินปากเหลือง ว่านหาวนอน K. simaoensis Y.Y.Qian
11 เปราะยักษ์ พญานกคุ้ม K. takensis Boonma & Saensouk
12 เปราะหูช้าง K. udonensis Picheans. & Phokham