สิ่งแวดล้อมของสวนหลังคา สวนริมถนน หรือสวนที่มีการดูแลรักษาต่ำในเขตร้อนจะมีอุณหภูมิสูง ปริมาณแสงแดดมาก และความชื้นในดินน้อย ซึ่งสภาพเหล่านี้ก่อเกิดภาวะเครียดแก่ต้นพืช การเลือกใช้พรรณไม้ที่มีความทนทานจะช่วยรักษาความสวยงามของสวนได้ อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลคุณสมบัตินี้ของพืชในงานภูมิทัศน์ของประเทศไทยมีจำกัด เป็นอุปสรรคต่อการเลือกใช้พรรณไม้ของภูมิสถาปนิก

องค์ความรู้ของการตอบสนองของไม้คลุมดินบางชนิดภายใต้รูปแบบจำลองสภาพสวนหลังคาที่ไม่มีการให้น้ำ (non-irrigated rooftop model) ถูกนำมาต่อยอดเพื่อค้นหาดัชนีประเมินความทนทานต่อการขาดน้ำโดยยังมีความสวยงาม ด้วยการศึกษากับไม้คลุมดินการค้าจำนวน 25 ชนิด พบว่า ดัชนีที่มีประสิทธิภาพสำหรับจัดระดับความทนทานมี 3 ลักษณะ คือ ปริมาณน้ำในใบ อัตราการเปิดปากใบ และคะแนนความสวยงาม

เมื่อนำตัวชี้วัดทั้งสามไปจัดระดับความทนทานต่อการขาดน้ำด้วย cluster analysis พบว่า กลุ่มไม้คลุมดินที่มีระดับความทนทานมากจะมีปริมาณน้ำในใบสูง จึงช่วยรักษาการเปิดปากใบ และคงความสวยงามได้นาน มีจำนวน 7 ชนิด คือ Allium schoenoprasum, Liriope muscari, Aloe sp., Sedum x rubrotinctum, Alternanthera ficoidea, Pilea libanensis, Plectranthus scutellarioides.

ดัชนีจัดระดับความทนทานมีความจำเพาะต่อพืชที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนี้สามารถนำไปประเมินพืชชนิดอื่นได้อีกเพื่อช่วยพัฒนาฐานข้อมูลคุณสมบัติของพืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ในเขตร้อนต่อไป

Pichakum N, Pichakum A. Evaluating the drought endurance of landscaping ground cover plants in a roof top model. Horticulturae 2021;7(2):31. http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae7020031