นิทรรศการมหิดลวิชาการ 2565 หรือที่บางคนจะคุ้ยเคยกันในชื่อว่างาน Open House ที่ในปีนี้กำหนดให้จัดในวันศุกร์และเสาร์ที่ 27-28 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์(ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้จัดนิทรรศการที่อาคาร SC4 ชั้น 2 โดยจัดแบ่งเป็นโซนของงานวิจัยต่างๆของภาควิชาฯ ได้แก่ อนุกรมวิธานพืช กายวิภาคศาสตร์พืช สรีรวิทยาพืช สีย้อมผมที่ผลิตจากพืช เซลล์วิทยา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แล็บทดสอบความเป็นพิษ เป็นต้น
ด้วยความร่วมมือกันของคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ที่ช่วยอธิบายให้ความรู้แก่ผู้สนใจเยี่ยมชมมากมายทำให้นิทรรศการสำเร็จได้ด้วยดี

You missed