Mahidol Flower Lab

กลุ่มวิจัย Flower Lab: Mahidol University เน้นศึกษาด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชดอก

วิวัฒนาการของพืชดอก

ชีววิทยาการผสมเกสร

โดยกลุ่มพืชที่เรากำลังสนใจ ได้แก่

พืชวงศ์ขิง พืชวงศ์กล้วย พืชวงศ์ผักบุ้ง พืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์เทียน

รวมถึงการศึกษาด้านชีววิทยาการผสมเกสร ทั้งในธรรมชาติและในเขตเมือง

และการศึกษา Anatomy ที่น่าสนใจของพืชดอก