Author: Dr.Saroj Ruchisansakun

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหิดล รับสมัคร นักศึกษา ตรี โท เอก

ป. ตรี สาขาพฤกษศาสตร์ •TCAS1 1-25 ธันวาคม 2563 •TCAS3 7-15 พฤษภาคม 2564 https://tcas.mahidol.ac.th/ ป.โท สาขาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) ป.เอก สาขาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) https://graduate.mahidol.ac.th/

บัวหิน Stephania kaweesakii Jenjitt. & Ruchis.

ผศ.ดร. ทยา เจนจิตติกุล และ ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ตีพิมพ์พืชชนิดใหม่ของโลก “#บัวหิน” Stephania kaweesakii Jenjitt. & Ruchis. ซึ่งพืชชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันในตลาดมาระยะใหญ่ๆแล้ว ในชื่อ บัวหิน บัวผา หรือ Stephania sp.nova. และจากการเปรียบเทียบลักษณะกับชนิดใกล้เคียงทั้งของไทยและประเทศข้างเคียงสามารถยืนยันได้ว่า Stephania ชนิดนี้เป็นชนิดใหม่ของโลก การค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าภาคตะวันตกของไทยและพื้นที่เขาหินปูนทั่วประเทศที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ​ การอนุรักษ์พื้นป่าโดยเฉพาะพื้นที่เขาหินปูนจึงมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของไทยและของโลก สำหรับชื่อ “kaweesakii” นั้นตั้งให้เป็นเกียรติแก่ คุณกวีศักดิ์…

สานพฤกษศาสตร์ผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3 | Botanical Art Thailand 2020(BAW2020)

เลื่อนกำหนดส่งภาพ​ #Botanical_Art_Thailand_2020 วันสุดท้ายจากวันที่ 15 เป็น 20 กุมภาพันธ์ 2563 #สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์​ ครั้งที่​ 3

ดูงานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

29 มกราคม อาจารย์สาโรจน์และนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า